Została ona złożona w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 23/31, 44-335 Jastrzębie-Zdrój na realizację zadania pn. „Jastrzębska Akademia Brydża”.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty, tj. do 18 czerwca 2012 r., mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Ponieważ we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca oferty, zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.