1.       Obejmowania i nabywania ich udziałów i  akcji,

2.       Uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających  w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

3.       Nabywania ich certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa,

4.       Nabywania emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,

5.       Bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji.

Oferty w konkursie może składać Fundusz Kapitałowy lub Podmiot Zarządzający Funduszem Kapitałowym. Na udzielenie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym przeznaczono kwotę nie mniejszą niż  80 000 000 zł. Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2012 roku o godzinie 1200.  Oferty należy składać  na adres:

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kfk.org.pl