Głos w sprawie zabrali zastępca dyrektora WSS Nr 2, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, związków zawodowych szpitala, prezydent miasta oraz radni. Niestety na sali obrad zabrakło przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, a więc organu założycielskiego placówki.

Ponadto podczas posiedzenia radni podjęli uchwały w sprawach:

1.      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040,

2.      zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

3.      zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2012 w związku z finansowaniem inwestycji pn. „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”,

4.      zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

5.      udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier”,

6.      udzielenia pożyczki dla Klubu Judo Koka Jastrzębie,

7.      określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

8.      podziału miasta na sektory,

9.      postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

10.  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

11.  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy drogi publicznej ulica Partyzantów w gminach Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice,

12.  wyrażenia zgody na zniesienie oraz ustanowienie współwłasności nieruchomości,

13.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Karola Miarki,

14.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. prof. R. Ranoszka,

15.  uchylenia Uchwały Nr II.19.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012r.,

16.  rozpatrzenia skargi,

17.  uchylenia Uchwały Nr IV.49.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju: Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych oraz IV Liceum Profilowanego,

18.  wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju,

19.  likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju,

20.  wyłączenia IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju,

21.  likwidacji IV Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju,

22.  uchylenia Uchwały Nr IV.50.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Handlowych,

23.  wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju,

24.  likwidacji III Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju,

25.  uchylenia Uchwały Nr IV.51 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju: V Liceum Profilowanego oraz Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych,

26.  wyłączenia V Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,

27.  likwidacji V Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju,

28.  wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,

29.  likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju,

30.  uchylenia Uchwały Nr IV.52.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespoły Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju: II Liceum Profilowanego oraz Szkoły Policealnej Nr 4,

31.  wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju,

32.  likwidacji II Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju,

33.  wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju,

34.  likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju,

35.  uchylenia Uchwały Nr IV.53.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju: Technikum Uzupełniającego Nr 1 oraz I Liceum Profilowanego,

36.  wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju,

37.  likwidacji I Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju,

38.  wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju,

39.  likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

40.  uchylenia Uchwały Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

41.  wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

42.  likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju,

43.  uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2012r.,

44.  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r..

45.  zatwierdzenia projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej study circle – szwedzkie koło zamachowe”.