Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 25 czerwca mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.