Nabór projektów rozpoczął się 15 czerwca 2012 r. i potrwa do 15 października 2012 r. do godz. 16.15.  Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 4 877 778 EUR  =  20 895 913 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,2839 PLN).

Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty:

·         edukacja artystyczna i kulturalna;

·         dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa;

·         muzyka i sztuki sceniczne;

·         sztuki plastyczne i wizualne.

Wnioski mogą składać:

·         państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe;

·         publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;

·         uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);

·         archiwa państwowe;

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

·         organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Partnerstwo

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw – Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 

Dofinansowanie

·         Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

·         Wymagany wkład własny – co najmniej 10 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

·         Projekty małe:

o    minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 214 195 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 642 585 PLN)

·         Projekty duże:

o    minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 642 585 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 283 900 PLN)

·         Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016.

Więcej informacji

Szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz pozostałe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie programu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. + 48 (22) 42 10 302
Fax . + 48 (22) 42 10 371

Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, godz. 9.00 – 15.30)

Małgorzata Bacińska
tel. 22 42 10 538
E-mail mbacinska@mkidn.gov.pl

Jacek Mikuszewski
tel. 22 42 10 466
E-mail jmikuszewski@mkidn.gov.pl 

Informacje pochodzą ze strony http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Ruszanaborwnioskowwramachprogramuroznorodnoscwkulturze120615.aspx