Pomoc pochodzić będzie z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

O wyprawkę mogą się starać uczniowie którzy w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczać będą w:

-klasach I–IV szkoły podstawowej, klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 10 sierpnia 2012 r.

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych.