Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.

Jednym z partnerów, który prowadzi rekrutacje do projektu, jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA.

Celem projektu jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy, poprzez dokładną diagnozę potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór  odpowiednich form wsparcia. Odbiorcami projektu mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym i umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona), a także ich opiekunowie.

Projekt skierowany jest do:

– osób ze znaczną i umiarkowaną (sprzężoną) niepełnosprawnością ruchową, których edukacja została zakończona jakiś czas temu i aktywizacja zawodowa wymaga na nowo określenia umiejętności oraz predyspozycji, wyznaczenia ścieżki zawodowej oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwią podniesienie kwalifikacji                       i odnalezienie się tych osób na rynku pracy.

– grupy młodych osób ze znaczną i umiarkowaną (sprzężoną)    niepełnosprawnością ruchową, które będą mogły w sposób płynny kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach pomaturalnych i policealnych.

– grupy osób ze znaczną umiarkowaną (sprzężoną) niepełnosprawnością ruchową, które już przeszły elementy aktywizacji społecznej i zawodowej i są gotowe przy współpracy psychologa i doradcy zawodowego nauczyć się wykonywania zawodu podczas stażu i podjęcia pracy na otwartym rynku.

– rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON.

Wymagania dotyczące kwalifikacji do projektu:

– osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  ruchowej

– osoba niepracująca

– osoba, która ukończyła 16 lat

– osoba w wieku 16 – 60 lat (kobiety), 16 – 65 (mężczyźni),

Osoby zainteresowane projektem winny:

– skontaktować się z pracownikami ośrodka i umówić na spotkanie rekrutacyjne (istnieje możliwość dojazdu pracowników do osoby niepełnosprawnej oraz skorzystania z bezpłatnego dowozu do ośrodka),

– odbyć spotkanie rekrutacyjne z pracownikami ośrodka, wypełnić dokumenty aplikacyjne oraz dostarczyć kopię orzeczenia.

Po zakwalifikowaniu do projektu odbywa się konsultacja indywidualna                      z doradcą oraz psychologiem, na podstawie której ustalana jest wspólnie ścieżka działania oraz proponowane są konkretne formy wsparcia.

Formy wsparcia

Dla osób niepełnosprawnych:

1.                  Warsztaty aktywizacji zawodowej

a.                 Grupowe 5-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych razem z rodzicami/opiekunami

b.                 Grupowe 7-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej w ośrodku Pomocy Maltańskiej dla osób niepełnosprawnych

2.                  Indywidualne konsultacje z różnego rodzaju specjalistami (m.in. lekarz, konsultant „niezależnego życia”, logopeda, architekt, rehabilitant)

3.                  Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe

4.                  Szkolenia podnoszące kwalifikacje w Ośrodku Pomocy Maltańskiej

5.                  Staże

6.                  Wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęciu  nauki

7.         Praktyki zawodowe

Dla Rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON:

1.                  Warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych w otoczeniu.

a.                 Grupowe 5-dniowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową, wyjazdowe

b.                 Grupowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową:

–                    grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów

Dodatkowe wsparcie podczas realizacji projektu

– pomoc asystentów podczas zajęć oraz dojazdu na zajęcia

– bezpłatny transport na zajęcia

W trakcie realizacji projektu zapewnione jest wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:

Ośrodek Pomocy Katowice

ul. Powstańców 21, 40-039 Katowice

32 785 86 68, osrodek. katowice@pomocmaltanska.pl

www: www.pomocmaltanska.pl