Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach w/w działania przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się  mikroprzedsiębiorcy lub  mali przedsiębiorcy  posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia:               

A.   Nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

o  uzyskania wpisu  przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

o  rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem  z  Ewidencji  Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

B.    Po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

o  uzyskania wpisu  przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego licząc od dnia tego wpisu albo

o  Rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że siedziba,  a przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego,  mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego,  warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego.

 Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek  o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu. Całkowity budżet działania wynosi 385 635 294,00 euro.  Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis  może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą  fizyczną,  który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. Wartość kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa  niż 20 tysięcy i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie do 23.07 do 17.08.2012 roku.

   Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/27915