Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Chór Miejski” z siedzibą pod adresem ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1A,

44-335  Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 24 lipca 2012 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.