O wsparcie może ubiegać się:

1.        Mikroprzedsiebiorca, mały i średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)      W roku obrotowym poprzedzającym rok,  w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał  udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski,  jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,

b)      Ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia   

2.        Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju został pozytywnie zweryfikowany prze z Agencję.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku wynosi 108 000 000 PLN.  Będzie ono udzielane  na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

                Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków płatniczych dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 06.08.2012r. do 24.08.2012r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji druku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu. 

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/28124