Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  Konkurs 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, organizowany w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo Publiczno-prywatne”. Jego celem jest wyłonienie 5 przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami PPP.

Przedmiotem Konkursu są przedsięwzięcia PPP planowane do realizacji na podstawie:

  1. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.). 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie przedsięwzięcia PPP, które: 

  1. Zostało przyjęte do realizacji przez uprawniony organ Uczestnika Konkursu;
  2. Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych lub nakładów na usługi w ramach zgłoszonego do Konkursu przedsięwzięcia PPP nie przekracza 50 mln zł netto, 
  3. Wobec zgłoszonego przedsięwzięcia PPP nie opublikowano ogłoszenia o wyborze partnera prywatnego lub koncesjonariusza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub innym publikatorze przed dniem ogłoszenia Konkursu.

Nagrodą w Konkursie 3P jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego, lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu PPP na wybranym przez Uczestnika Konkursu etapie lub etapach jego realizacji:

a)    na etapie przygotowania przedsięwzięcia PPP,

b)    na etapie wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do przedsięwzięcia PPP.

W ramach nagrody Uczestnik Konkursu może otrzymać także wsparcie na etapie realizacji przedsięwzięcia PPP w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od podpisania umowy z partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem na realizację przedsięwzięcia PPP, nie dłużej zaś niż do dnia 31 października 2014 r.

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia PPP wraz z załączoną dokumentacją w wersji elektronicznej na płycie DVD w jednym z trzech formatów: Word, PDF, JPG oraz w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, można składać osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłać pocztą do 1.10.2012 roku, na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.ppp.parp.gov.pl/news/read/110/rusza-konkurs-3p-2?page_id=40