Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  w ramach projektu systemowego pn. „Biznes dla edukacji” realizowanego w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami ogłosiła konkurs na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych.  Jego celem jest wyłonienie 10 grup przedsiębiorców (Partnerstw) współpracujących ze sobą bądź powiązanych kooperacyjnie, które wezmą udział w realizacji Programów Edukacyjnych.

W trakcie wdrażania Programów Edukacyjnych przedsiębiorcy wchodzący w skład Partnerstw będą mogli w szczególności:

– skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych  w projekcie przy nawiązywaniu współpracy ze wskazanymi szkołami ponadgimnazjalnymi lub wyższymi, z którymi wspólnie zrealizują Programy Edukacyjne,

– uczestniczyć w działaniach informacyjno-promocyjnych organizowanych  w ramach Programów Edukacyjnych.

Do udziału w konkursie kwalifikują się  wyłącznie Partnerstwa przedsiębiorców, w skład których wchodzą co  najmniej 2 przedsiębiorcy z sektora MŚP i które spełniają następujące kryteria:

– prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 4 lata przed dniem ogłoszenia konkursu,

– dysponują analizą możliwości zaangażowania się przedsiębiorcy w realizację Programów Edukacyjnych.

Spełnienie wymaganych kryteriów będzie weryfikowane na podstawie formularza zgłoszenia oraz jego załączników.

 Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych” osobiście lub pocztą do 20 sierpnia 2012 roku  na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: biznesdlaedukacji.parp.gov.pl/regulamin