„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem Projektu jest budowanie podwalin regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć na rzecz niwelowania barier w dostępie do edukacji podjętych w ramach trzech poprzednich edycji. Modyfikacją w stosunku do założeń poprzedniej edycji projektu jest zmiana brzmienia kryteriów rekrutacji oraz przyjęcie rozwiązań, które ułatwią i uproszczą proces aplikowania o stypendium, nie naruszając przyjętych zasad dystrybucji funduszy strukturalnych.

W oparciu o przepisy Regulaminu we wrześniu 2012 r. zostanie ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego nabór wniosków o przyznanie stypendium, jak również opublikowane pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji projektu. Zachęcamy Państwa do monitorowania informacji zamieszczanych na naszej stronie.

Regulamin przyznawania stypendiów