W oparciu o przepisy Regulaminu we wrześniu 2012 r. zostanie ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego nabór wniosków o przyznanie stypendium, jak również opublikowane pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji projektu.

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl