Ma to związek z reformą systemu szkolnictwa zawodowego, która przewiduje m.in. wydłużenie cyklu kształcenia w zawodzie z dwóch do trzech lat.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym.

Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim zostanie przebudowana struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym
niż 3 lata.

W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych. Wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Zmiany w dofinansowaniu dla pracodawców.

Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

–  w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

–  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r.

Okres przejściowy jest konieczny, gdyż uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja wynosi, co najmniej 105%.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi, co najmniej 105%.

Warunki przyznawania dofinansowania.

Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostaną warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Tryb składania wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Ustawodawca doprecyzował art. 70b ust. 7 ustawy o systemie oświaty w zakresie w jakim odnosi się on do terminu złożenia wniosku. Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dokumentacja dołączana do wniosku.

Od 01.09.2012 r. do wniosku, o którym wyżej mowa, pracodawca będzie musiał dołączyć:

a) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

b) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwa pracy młodocianego pracownika;

c) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

d) aktualny odpis (wypis) lub kopię zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku składania wniosku przez wspólnika lub pełnomocnika, konieczne jest stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo.

e) od 1 września 2012 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

W związku z tym do wniosku należy także dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza – załącznik nr 1) wraz z sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.): Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz
z wnioskiem o udzielenie pomocy:

  1)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; (załącznik nr 2)

  2)  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o dofinansowanie, przedkładane w kopii winny być poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” z uwzględnieniem wymogu art.76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2000, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), który brzmi: „Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność
z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.”

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.