Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 5 do 18 września w biurze projektu w Rybniku przy ul. Raciborskiej 22.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z zapisami Regulaminu.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

1.      Formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą oraz obligatoryjnymi oświadczeniami, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy przygotować w formie pisemnej oraz przedłożyć wraz z podpisem potencjalnego uczestnika projektu.

2.      Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – Załącznik nr 2.

3.      Deklaracje uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 3.

4.      Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z beneficjentem – Załącznik nr 4.

5.      Oświadczenie o posiadaniu miejsca zamieszkania na terenie województwa śląskiego – Załącznik nr 5.

6.      Wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowych zgodną z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją rekrutacyjną znajdują się na stronie:

www.paip.pl/projekty-wedlug-kategorii/szb-slaskie/dokumenty.html