do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska pn. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Ofertę 20 sierpnia 2012 r. złożyło Koło Łowieckie „Odra” z siedzibą w Rybniku.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 24.08.2012 r.  do 30.08.2012 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem stosowną umowę na realizację zadania publicznego.