Celem Konkursu jest wyłonienie 10 grup przedsiębiorców (Partnerstw) współpracujących ze sobą, bądź powiązanych kooperacyjnie, które wezmą udział w realizacji Programów Edukacyjnych.  Każdy z tych Programów będzie realizowany w terminie od listopada 2012 r. do stycznia 2015 r

W trakcie wdrażania Programów Edukacyjnych przedsiębiorcy wchodzący w skład Partnerstw będą mogli w szczególności:

  • skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w projekcie przy nawiązywaniu współpracy ze wskazanymi szkołami ponadgimnazjalnymi, bądź wyższymi, z którymi wspólnie zrealizują Programy Edukacyjne,

·         uczestniczyć w działaniach informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach Programów Edukacyjnych, o których szerzej mowa w Regulaminie konkursu.

Do udziału w konkursie zapraszane są wyłącznie Partnerstwa przedsiębiorców, w skład których wchodzą co najmniej 2 przedsiębiorcy z sektora MSP, i które spełniają następujące kryteria:

  • prowadzą działalność i mają siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 4 lata przed dniem ogłoszenia Konkursu;
  • dysponują analizą możliwości zaangażowania się przedsiębiorcy w realizację PE.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych” osobiście lub pocztą w terminie do dnia 05.10. 2012 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83,

 00-834 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: biznesdlaedukacji.parp.gov.pl/regulamin