Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040,

– zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,  

stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

– udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2012 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich,

– nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju imienia Porozumienia Jastrzębskiego,  

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – noclegowni dla bezdomnych mężczyzn,

– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Cichej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej w sąsiedztwie ul. 3 Maja,

Radni nie przyjęli uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/333/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Z kolei z porządku obrad zdjęta została uchwała w sprawie rozszerzenia zakresu kontroli dotyczącej wyjaśnienia sytuacji w Zespole Szkół Nr 1 w związku z prowadzoną kontrolą Komisji Rewizyjnej.