Do 10 października potrwają konsultacje projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały.

Opinie należy składać na piśmie do 10 października w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

więcej…