Działania objęte wsparciem:

1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

·                     Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

·                     Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

·                     Poradnictwo zawodowe,

·                     Pośrednictwo pracy

·                     Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,

·                     Staże i praktyki zawodowe,

·                     Subsydiowane zatrudnienie,

·                     Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,

·                     Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach od 28 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. osobiście: Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter). pocztą lub przesyłką kurierską: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

·                     być opatrzona sformułowaniem: „Konkurs numer 1/POKL/7.4/2012 w ramach działania 7.4 „Niepełnosprawny na rynku pracy";

·                     zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu;

·                     zawierać tytuł projektu;

·                     zawierać adnotację „nie otwierać".

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 2) podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 16 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 100 %.

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: www.efs.slaskie.pl