Przedmiotem wsparcia zostaną objęte przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznymi organizacyjnym obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do  automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Kwota dofinansowania projektu nie może być niższa niż 20 000 zł.,  jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 zł. Intensywność wparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in.  statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii kosztów kwalifikowanych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 15.10.2012r. do 09.11.2012r. w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30:00. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/28804