Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów zamkniętych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu rozwoju umiejętności:

– biznesowych,

– analitycznych,

– interpersonalnych

– zarządzania zasobami ludzkimi,

– zarządzania przedsiębiorstwem.

O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL mogą ubiegać się:

przedsiębiorcy,

podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu wynosi 217 mln. PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem  w terminie do 9.10.2012r do 9.11.2012r. na adres:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

lub  przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: pokl.parp.gov.pl/index/more/28988