Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.

Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu stanowią:

– formy i metody organizacji pracy,

– zarządzanie zmianą gospodarczą,

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

O wsparcie mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem  w terminie od 9.10.2012 r. do 28.12.2012 r.  na adres:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

lub  przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie: pokl.parp.gov.pl/index/more/28985