w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

1.       współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu,

2.       programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa,
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
 • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową  przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.
 2. Prowadzenie badań i analiz.
 3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów.
 4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.
 6. Wypracowanie nowych rozwiązań.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem:

1)      osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową   na podstawie przepisów odrębnych),

2)      podmiotów o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota  14 000 000,00 PLN.  Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł. Zgodnie z rekomendacją Krajowej Instytucji Wspomagającej zaleca się jednak aby minimalna wartość projektu nie była niższa niż 100 000,00 zł. Maksymalna wartość projektu 3 000 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 100%.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w dniach od 18.10.2012r. do 07.12.2012r.
osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).
pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1350558082&art=1186994745&id_m=&kat=&katrodzic=