Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 29 października do 16 listopada 2012 r. a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

                Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. 

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:

1)      mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.       w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,

b.       ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

2)      mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

                Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2012 wynosi 108 000 000 PLN. Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Szczegółowe informacje na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/29080