Jest on  skierowany do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego. Stypendia będą przyznawane na okres dwóch semestrów akademickich w wysokości do 4 500 zł miesięcznie, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne semestry pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów formalnych.

Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

·         stale zamieszkiwać na terenie Województwa Śląskiego,

·         być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  na terenie Województwa Śląskiego,

·         być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wpisującymi się w kluczowy obszar technologiczny i grupę technologii składowych wskazanych w PRT,

·         przygotowywać pracę doktorską w zakresie i o tematyce uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego, tj. wpisujących się w wybrany przez Wnioskodawcę kluczowy obszar technologiczny,

·         nie pobierać w ramach innego projektu stypendialnego realizowanego w Działaniu 8.2  PO KL stypendium dla doktorantów za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach Projektu „DoktoRIS".

Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić w terminie od 29.10.2012r do 30.12.2012r on-line za pośrednictwem strony internetowej: www.doktoris.us.edu.pl/generator/

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: www.doktoris.us.edu.pl