Oprócz przyjęcia nowych stawek podatków od nieruchomości, środków transportowych oraz dziennych stawek opłaty targowej radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,

-zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22     grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

-zmiany Uchwały Rady Miasta Nr LVII/719/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

-wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

-niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Chabrowej,

-wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego,

-wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej niezabudowanej           nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej             przy ul. K. Marki

-wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości             gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój               położonej przy ul. K. Miarki oraz jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej z            przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania              nieruchomości przyległej,

-określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub           zarządzającym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój i zasad korzystania z tych                obiektów,

-parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

-zatwierdzenia projektu partnerskiego pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

-podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich   granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

-zmiany Uchwały Nr III.76.2011 rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
24 lutego         2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób        fizycznych ze środków budżetu miasta  na dofinansowanie kosztów           inwestycji z zakresu  ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

-określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2012,

-„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”,

-Przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do 2015r”,

-zmiany Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
29 marca w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

-udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2012 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

-zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży,

-rozpatrzenia skargi,

– uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności,

-zmian w składzie Komisji Rady Miasta

Nie została natomiast podjęta uchwała w sprawie prowadzenia kontroli dotyczącej wyjaśnienia nieprawidłowości i sytuacji konfliktowej w okresie 2008-2011 w Zespole Szkół nr 1 w związku z prowadzoną kontrolą Komisji Rewizyjnej na wniosek Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2011 r.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej kontroli w sprawie sposobu zakończenia umowy dotyczącej dzierżawy przejść podziemnych i szacowania kosztów poniesionych przez miasto w związku z ww. umową oraz z przeprowadzonej kontroli w zakresie sposobu rozliczania i kontroli utrzymania zimowego w sezonie 2011/2012 oraz letniego 2011 z uwzględnieniem utrzymania stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i poboczy w Jastrzębiu-Zdroju. Zwłaszcza ta pierwsza sprawa wywołała burzliwą dyskusję.