Na podstawie art. 103 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza do publicznej wiadomości, że w dniach 12.11 – 03.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 317-B, w godzinach pracy Urzędu, będą wyłożone do publicznego wglądu uczestnikom postępowania projekty uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój:

• w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Okopowej, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Nr XXV/331/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r.

• w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Strażackiej i ul. Pochwacie, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Nr XXV/332/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r.

W okresie wyłożenia projektów, uczestnikom postępowania przysługuje prawo składania na piśmie wniosków, uwag i zastrzeżeń do tych projektów.