Zapisy Programu określają  zasady i formy współpracy w wymiarze finansowym  oraz pozafinansowym, terminy i obszary, w których zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert wraz z ogólną kwotą zaplanowana na ich realizację. W Programie zawarto zasady powoływania i działania komisji konkursowych opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert.