„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na projekty z komponentem ponadnarodowym  zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Wsparciem  objęte mogą zostać następujące typy projektów:

1.    Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

2.    Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

3.    Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej:

1.    Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań.

2.    Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.

3.    Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.

4.    Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów.

5.    Prowadzenie badań i analiz.

6.    Wypracowanie nowych rozwiązań.

 O dofinansowanie mogą występować  wszystkie podmioty w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 8 000 000,00 zł. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł natomiast poziom dofinansowania wynosi 100 %.

Wnioski można składać od 31.10.2012 r. do  21.12.2012 r. osobiście w:

Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich

Ul. Dąbrowskiego 23

40-037 Katowice

pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1351689155&art=1186994745&id_m=&kat=&katrodzic=