na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” poprzez:

1.     Wdrożenie i upowszechnienie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci:

a)      wsparcie tworzenia i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych,

b)      wsparcie usług świadczących przez dziennego opiekuna.

2.    Upowszechnienie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację  i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno – doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Na realizację projektów wybranych do realizacji dostępna jest kwota 50 000 000,00 zł. Minimalna wartość  projektu to 50 000 zł, poziom dofinansowania wynosi 85 %, wymagane jest wniesienie  wkładu własnego w postaci 15 % wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską od 22.10.2012 r. do 28.12.2012 r.  w siedzibie:

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Tamka 3

00-349 Warszawa    

lub listem poleconym na adres:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogródzka 1/3/5

00-513 Warszawa.        

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/dzialanie-15/