O dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej mogą ubiegać się projekty polegające na świadczeniu e-usługi, przy czym mogą one obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Przedsięwzięcia mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższym niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie i świadczenie co najmniej jednej takiej nowej e-usługi.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie: www.parp.gov.pl w terminie od 19.11.2012 r. do 14.12.2012r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a  w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą  fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenia wsparcia:

A)     Nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

·      Uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

·      Rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie zaświadczeniem ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.   

B)      Po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

·      Uzyskania wpisu do przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

·      Rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de mini mis może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy  będącego osobą fizyczną,  który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 8 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. Wartość wydatków kwalifikujących się  do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy zł. i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/29429