Po dyskusji, także na forum komisji, uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój została zdjęta z porządku obrad. Radni chcieli bowiem rozmawiać w tej sprawie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, sołtysami oraz posłami.

Wiele czasu zajęło Radzie Miasta zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań statutowych Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju oraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zasiłków rodzinnych. Radzie Miasta nie przedłożono jednak wniosków do przegłosowania w tych kwestiach. Ponadto Prezydent Miasta przedstawił informację dotyczącą procesu sądowego w sprawie przeciwko Zastępcy Prezydenta.

Radni podjęli także uchwały w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040,

2. zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

3. poparcia dla wniosku Prezydenta Miasta Knurów do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości,

4. ustalenia obowiązujących w 2013 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,

5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2012,

6. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez Wydawnictwo CRUX Spółka Jawna Piotr Wolny, Dariusz Zając w kalendarzu ściennym B1 na rok 2013,

7. zniesienia formy ochrony przyrody,

8. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Wielkopolskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Powstańców Śląskich z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

11. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.