Postępowanie sprawdzające wobec pracowników UM
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
26-11-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr ZK-02  Strona: 1 / 1 
Postępowanie sprawdzające wobec pracowników UM

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

 ( Dz. U. Z 2010r. Nr 182, poz. 1228 )

Wymagane dokumenty

–         Polecenie Prezydenta Miasta o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego w stosunku do osoby ubiegającej się lub zajmującej stanowisko związane z dostępem do informacji niejawnych do prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne

–         wypełniona i podpisana ankieta bezpieczeństwa osobowego wraz z aktualną fotografią osoby sprawdzanej

–         sprawdzenie niekaralności w Krajowym Rejestrze Karnym

–         pisemna informacja o wynikach sprawdzenia przez służby ochrony Państwa w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – pokój 315, budynek A, III piętro, telefon (032) 4785254

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

3 miesiące – od daty pisemnego polecenia przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego;

3 miesiące – od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą ( Na podstawie Dz. U. Nr 24 ust 6 ustawy o ochronie informacji niejawnych  Dz. U. z 2010r. 182.1228)

Tryb odwoławczy

Odwołanie w terminie 14 dni do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonego zwykłego postępowania sprawdzającego – odwołanie w terminie 14 dni do Prezesa Rady Ministrów w razie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonego poszerzonego postępowania sprawdzającego.

Osobie sprawdzanej przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego na decyzję lub postanowienie Organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia

Uwagi

Zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.