Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi 50 000 000 zł. Wnioski będą przyjmowane do 28 grudnia 2012 r.

W ramach Działania 1.5 można otrzymać dofinansowanie na realizację następujących typów projektów:

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:

a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

W ramach Działania 1.5 wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Każdy Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, ze względu na konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%. Wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
Wsparcie kierowane jest do:

osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osób pozostających bez zatrudnienia będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujących powrót na rynek pracy pracodawców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zawarte w dokumentacji konkursowej, która dostępna jest  na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS www.kapitalludzki.gov.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80.