Porządek obrad:

1.   Otwarcie XV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3.   Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.

4.   Zgłaszanie interpelacji.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6.   Informacja Prezydenta Miasta.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

·         wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·         ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·         ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

·         ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

·         szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

8.   Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

·         wystąpienie Prezydenta Miasta,

·         opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,

·         stanowisko Komisji Skarbu,

·         wystąpienia Klubów Radnych,

·         dyskusja,

·         podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041,

·         podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok.

9.   Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10.    Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

11.    Wolne głosy i wnioski.

12.    Zakończenie obrad sesji.