Głos w sprawie przyszłorocznego budżetu zabrali przedstawiciele wszystkich klubów.

Klub radnych Platformy Obywatelskiej nie będzie przeciwko przyjęciu budżetu na 2013 rok – powiedział Roman Foksowicz.

Nasz klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować za – zaznaczył Andrzej Matusiak. W imieniu klubu Wspólnoty Samorządowej głos zabrał Andrzej Kinasiewicz. – Klub Wspólnoty Samorządowej, biorąc odpowiedzialność za przyszłość naszego miasta, poprze projekt budżetu w proponowanym przez prezydenta kształcie – podkreślił.

Nie będziemy przeciwko realizacji tego budżetu – dodał Jerzy Lis z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Na inwestycje w 2013 roku miasto wyda rekordową kwotę160,8 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli właśnie inwestycje, będą stanowiły prawie 35% wszystkich wydatków, które zaplanowano ogółem w wysokości 463,8 mln zł.

Dochody miasta zaplanowano na kwotę 405,9 mln zł, przy czym dochody bieżące wyniosą 310 mln zł, a majątkowe 96,9 mln zł. Ponieważ wydatki są wyższe niż dochody pojawia się deficyt budżetowy w wysokości 57,9 mln zł. Zostanie on w większości pokryty z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Przychody zaplanowano w wysokości 57,9 mln zł.

Do kwestii zadłużania się państwa, jak i miast odniósł się prezydent miasta Marian Janecki. – Zadłużenie kiedyś trzeba spłacić. My planujemy rozwój systematyczny, stały, ale ciągły. Prowadzimy politykę finansową w bardzo rozsądny, racjonalny sposób. Nieprawdą jest, że się nic nie dzieje, dzieje się bardzo wiele. Jeśli tylko ktoś chce skorzystać, to w naszym mieście ma bardzo dużo ofert. Bądźmy rozsądni, jeżeli chodzi o politykę finansową – zaapelował prezydent Marian Janecki.

Podczas sesji radni przegłosowali uchwały w sprawach:

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041,

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

– szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,

– zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

– wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz ustalenia planu tych wydatków,

– przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok,

– przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok,

– nadania Statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju,

– zmieniająca Uchwałę Nr XV/310/2003 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój,

– wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany uchwały XIII.160.2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. K. Miarki oraz jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2013 roku,

– zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2013 roku.

Nie została podjęta uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Miłym akcentem podczas sesji było przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światełka Pokoju.