Dofinansowanie obejmuje następujące obszary:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży w terminie od 21.01.2013r. do 29.11.2013r.

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie  bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą w terminie od 21.01.2013r. do 29.11.2013r.

3. Udział w Finałach Mistrzostw Polski  zawodników reprezentacji Województwa Śląskiego w terminie od 21.01.2013r. do 29.11.2013r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego, prowadzące (koordynujące) działania statutowe w danej dyscyplinie sportowej, obejmującej całe województwo:

–organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz.U.  z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.),

–osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

–stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

–spółdzielnie socjalne,

–spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127 , poz. 857, z późn.zm), które, nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych  oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert upływa 03.01.2013 roku do godz. 14.00 

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 18.01.2013r.

Zadania Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego  winny być realizowane w następujących działaniach:

1. Organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

2. Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,

3. Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,

4.Organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,

5.Udział w Finałach Mistrzostw Polski  zawodników reprezentacji Województwa Śląskiego,

6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2013 roku,

7. Szkolenie w zakresie sportów lotniczych,

8. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą.

Działania od 1 – 6 winny być realizowane w następujących dyscyplinach sportowych:

1. Akrobatyka Sportowa

2. Baseball i Softball

3. Orientacja sportowa

4. Boks

5. Badminton

6. Brydż sportowy

7. Biathlon

8. Judo

9. Hokej na trawie

10.Gimnastyka

11. Hokej na lodzie

12. Karate

13. Kajakarstwo (w tym kajak-polo)

14. Kolarstwo

15. Koszykówka

16. Kręglarstwo

17. Lekkoatletyka (w tym biegi przełajowe)

18. Łucznictwo

19. Łyżwiarstwo figurowe

20. Pięciobój nowoczesny

21. Piłka nożna (mężczyzn oraz kobiet)

22. Piłka ręczna

23. Piłka siatkowa

24. Podnoszenie ciężarów

25. Radioorientacja sportowa

26. Jeździectwo

27. Rugby

28. Snowboard

29. Szachy

30. Szermierka

31. Taekwon-do WTF, ITF

32. Saneczkarstwo

33. Tenis

34. Tenis stołowy

35. Triathlon

36. Narciarstwo

37. Strzelectwo sportowe

38. Żeglarstwo

39. Sporty motorowodne i narciarstwo wodne

40. Pływanie (w tym piłka wodna oraz skoki do wody)

41. Zapasy

42. Curling

43. Karate tradycyjne

44. Kickboxing

45. Sporty wrotkarskie

46. Warcaby

oraz w dyscyplinach , które biorą udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystki i zdobywają w nim punkty.

Zadanie  powinno być  również realizowane w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Dla podmiotów uprawnionych kwota dotacji nie może przekroczyć 90 %   kosztów kwalifikowanych

Szczegółowy wykaz działań oraz dyscyplin sportowych objętych dofinansowaniem dostępny na stronie http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=498&typ=1&dzi=1

Zadanie  powinno być  również realizowane w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.