Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2013 roku.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 20 lutego 2013 r.

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach „sportu dla wszystkich”:

1.Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

2.Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

3.Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;

4.Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej;

5.Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";

6.Wspieranie projektów z zakresu promocji „sportu dla wszystkich”;

7.Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” (poz. 1-6) organizowanych  przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu.  

Zasady przyznawania dotacji:

– o przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

– oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1, z wyłączeniem poz. 1.6 Wspieranie projektów z zakresu promocji „sportu dla wszystkich” – oferty dot. poz. 1.6 będą rozpatrywane w ramach odrębnego naboru;

– składane oferty dot. wspierania realizacji planowanego zadania muszą przewidywać udział finansowy środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

– Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do wskazania zadań priorytetowych, dla których w ramach niniejszego konkursu może zostać ogłoszony w innym terminie, oddzielny nabór ofert.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu:

a)  wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;

b)  inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

c)  inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;

d)  promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

e)  realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko – „Orlik 2012”;

f)   integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów,

g)  realizację projektów, których przygotowanie organizacyjne i zaplanowany budżet, pozwolą na przeprowadzenie zamierzeń także w przypadku nie otrzymania w wyniku postępowania konkursowego dotacji ze środków MSiT.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków. Wypełniony w systemie wniosek i załączniki 1, 2, 3 należy wydrukować, podpisać i opieczętować. Ofertę stanowią wniosek, załączniki 1, 2, 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty. Ofertę po wysłaniu w systemie, należy przesłać również w formie papierowej na podany adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Rozwoju i Promocji Sportu,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert na rok 2013".

Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek albo załączniki lub pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl/

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.