I. Zadania przewidziane do realizacji w 2013 roku w ramach konkursu na dofinansowanie programu „Sport Wszystkich Dzieci”:

a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., (termin składania ofert do 18 stycznia 2013r.)

b) promocja sportu dzieci i młodzieży, w tym wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe – termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., (termin składania ofert do 18 stycznia 2013r.)

c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki „Sportowe Wakacje”  –  termin realizacji od 28 czerwca do 1 września 2013 r., (termin składania ofert do 15 lutego 2013r.)

d) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów Gimnazjów i Liceów – termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r., (termin składania ofert do 18 stycznia 2013r.)

e) dofinansowanie projektu „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” – termin realizacji: od 1 marca do 30 listopada 2013 r. (termin składania ofert do 18 stycznia 2013r.)

f) dofinansowanie projektu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku  wiejskim” –  termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r., (termin składania ofert do 18 stycznia 2013r.)

g) dofinansowanie projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – termin realizacji: od 1 marca do 30 listopada 2013 r., (termin składania ofert do 18 stycznia 2013r.).

II. Zasady przyznawania dotacji:

a) konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, w szczególności do polskich związków sportowych i ogólnopolskich stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne) struktury organizacyjne na terenie kraju,

b) wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. I z uwzględnieniem określonych powyżej terminów realizacji,

c) składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20 % całości kosztów realizacji zadania (w tym również zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. pozyskanych w ramach innych konkursów),

d) przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu;

e) Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo, do wyodrębnienia w ramach niniejszego konkursu zadań priorytetowych, dla których może zostać ogłoszony oddzielny konkurs wniosków, w innym terminie.

III. Priorytetowo traktowane będą projekty:

a) o zasięgu ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko –  Orlik 2012”,   

b) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz  prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

c) promujące wolontariat w sporcie,

d) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i  innym zagrożeniom cywilizacyjnym,

e) integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ofertę po wysłaniu w systemie, należy dostarczyć również w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:„Sport Wszystkich Dzieci – konkurs na 2013 r.” wraz z nazwą zadania wymienioną w pkt I

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania.