Dofinansowanie w I konkursie udzielone będzie w formie dotacji 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w/w  projektów wynosi 80 mln zł.

 W ramach niniejszego konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

1.       Gminy miejskie.

2.       Spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem miejskim.

3.       Inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską.

Przygotowane wnioski należy składać w dniach od 01.03.2013 r. do 02.04.2013 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW lub przesłać na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Z dopiskiem ”GIS-GAZELA niskoemisyjny transport miejski – Konkurs I”

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: www.nfosigw.gov.pl