Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, kwota środków  przeznaczonych na ten cel wynosi 160 mln zł. Natomiast by pokryć pozostałych 55 % kosztów  projektu można ubiegać się o pożyczkę  ze środków NFOŚiGW, na ten cel przeznaczono kwotę 196 mln zł. By uzyskać dodatkowe środki finansowe  w postaci pożyczki należy złożyć odrębny wniosek.

W ramach niniejszego konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego  posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji  oraz jeden wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.  W/w wnioski muszą dotyczyć tego samego przedsięwzięcia.

Przygotowane wnioski będzie  można składać w dniach od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW  lub przesłać na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Z dopiskiem „GIS-SOWA oświetlenie uliczne – Konkurs I”   

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl