Dofinansowanie będzie udzielane na wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.

 O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne, organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, posiadające zdolność prawną.

 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 8 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 3 mln PLN.

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)w terminie: od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. lub złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: pokl.parp.gov.pl/index/more/30262