Ogólne cele wskazane w decyzji ustanawiającej program „Młodzież w działaniu" przedstawiają się następująco:

– promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży ogólnie, a jej europejskich postaw obywatelskich w szczególności,

– rozwój solidarności i wspieranie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w UE,

– promowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi w różnych krajach,

– przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działania młodzieży oraz do rozwijania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do działania w dziedzinie młodzieży,

– wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.

Te ogólne cele powinny być realizowane na poziomie projektów z uwzględnieniem następujących stałych priorytetów:

– postawa obywatelska,

– udział młodych ludzi,

– różnorodność kulturowa,

– integracja mniej uprzywilejowanej młodzieży.

W 2013 r. rocznymi priorytetami są:

– projekty obejmujące działania informacyjne na temat obywatelstwa Unii Europejskiej i praw, jakie przysługują unijnym obywatelom, odbywające się w kontekście Europejskiego Roku Obywateli,

– projekty zachęcające do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., umożliwiające młodym ludziom przyjęcie aktywnej postawy dobrze poinformowanych obywateli,

– projekty mające na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży oraz zachęcające młodych bezrobotnych do mobilności i aktywnego udziału w życiu społecznym,

– projekty zajmujące się problemem ubóstwa i marginalizacji oraz poszerzające wiedzę młodych ludzi na ten temat i zachęcające ich do zaangażowania się w walkę z tymi zjawiskami w ramach dążenia do społeczeństwa integracyjnego. W tym kontekście szczególny nacisk będzie położony na włączenie młodych migrantów, niepełnosprawnych oraz w stosownych przypadkach młodzieży romskiej,

– projekty zachęcające młodych ludzi do podejmowania inicjatywy, do kreatywności i przedsiębiorczości oraz zwiększające ich zdolność do zatrudnienia, szczególnie w ramach inicjatyw młodzieżowych,

– projekty promujące zdrowe zachowania, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów masowych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włączenie społeczne i aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym.

Kwalifikujący się kandydaci:

– organizacje o charakterze niezarobkowym lub organizacje pozarządowe,

– organy publiczne, lokalne lub regionalne,

– nieformalne grupy młodych ludzi,

– organy działające na poziomie europejskim w dziedzinie młodzieży,

– międzynarodowe organizacje o charakterze niezarobkowym,

– organizacje o charakterze zarobkowym organizujące wydarzenia w dziedzinie młodzieży, sportu lub kultury.

Wnioskodawcy powinni posiadać osobowość prawną w jednym z państw objętych programem lub w jednym z partnerskich krajów sąsiadujących należących do Partnerstwa Wschodniego, bądź w jednym z państw Zachodnich Bałkanów.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://brws.silesia-region.pl