Wcześniej radni przegłosowali wniosek, aby dodać w §5 jako ust. 1 zapis:

„Gmina na zasadach określonych w odrębnej uchwale zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposobów pozbywania się odpadów z nieruchomości z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

                                                               

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu można znaleźć pod adresem:

http://www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=33355&idmp=3332&r=o