Po niej Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój.

Podczas sesji radni przegłosowali też uchwały w sprawach:

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

– podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania,

– określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2013,

– wyrażenia zgody na udzielenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,

– trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

– zamiaru likwidacji Technikum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju,

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2013 roku,

– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój oraz działkach stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Północnej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Energetyków,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. Poznańskiej.