Głównym celem konkursu jest wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Rodzaj zadania w tym cele i kierunki działań:

·      organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych, festiwalach, przeglądach, wystawach, warsztatach, seminariach, szkoleniach oraz innych imprezach, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży;

·      tworzenie programów edukacyjnych;

·      wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, czasopism (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

·      organizowanie sesji, sympozjów i konferencji naukowych.

Kwoty dotacji:         

• na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 80 000 zł,

• kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych  (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa).

Termin składania ofert:

1) do dnia 15 lutego 2013r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 marca 2013r.,

2) do dnia 17 maja 2013r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14 czerwca 2013r.

W przypadku, gdy wszystkie środki finansowe zostaną w całości wykorzystane na projekty zgłoszone do pierwszej edycji konkursu, drugi nabór nie zostanie przeprowadzony.

Podmioty uprawnione:

·      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póżn. zm.),

·      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

·      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

·      spółdzielnie socjalne,

·      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców akcjonariuszy, pracowników.