Jak informuje Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z art. 128 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r., nr 30, poz. 151 ze zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej jako podmiot prowadzący ośrodek szkolenia kierowców jest obowiązany przedłożyć prezydentowi do 19 kwietnia 2013 roku informacje w zakresie danych  dotyczących:

-oznaczenia i adresu ośrodka szkolenia kierowców,

– imion i nazwisk zatrudnionych instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi,

– numeru rejestracyjnego każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

Jeżeli przedsiębiorca nie wypełni tego obowiązku, prezydent na podstawie art. 128 ust. 4 – ustawy, zobligowany jest do wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia go z prowadzonej ewidencji.