Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały:

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041,

-w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

-w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju,

-w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,

-w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013,

-w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013”,

-w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy  ul. Podhalańskiej,

-w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  w Jastrzębiu-Zdroju,

-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju,

-zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2013 r.

Z porządku obrad zostały natomiast zdjęte dwie uchwały:

–  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

– w sprawie przyjęcia ramowych zasad dla opracowania programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 60+”.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności w roku ubiegłym Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Komisji Skarbu, Komisji Polityki Gospodarczej  i Bezrobocia oraz Komisji Kultury i Sportu.

Z kolei Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji inwestycji „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I”